"One look at you and I forgot that I'm hurting. One look at you and I was alive again."

Nagrerebelde si Temarrie. At sa gitna ng pakikipagsapalaran niya sa galit ng kanyang ama, mga kapatid at pesteng holdupper, nakilala niya si Jubei. Kasalukuyang nakikipagnegosasyon siya noon sa holdupper nang sumulpot na lang ang binata mula sa kung saan. Nailigtas siya nito pero hindi ang pera niya.

Napundi yata sa kanya ang binata sa kakakulit niyang bayaran nito ang kanyang perang nawala nang dahil dito kaya bigla na lang siyang pinakulong nito. Ayon dito, isa siyang miyembro ng malaking sindikato. Isinumpa niya ito sa lahat ng santong kilala niya. Pero ang hindi niya inakala, sa lahat ng santo ring iyon siya haharap... kasama ng binatang isinumpa niya.

Because Jubei was the man her father wanted her to marry. Ngunit ang matindi, narinig at nakita pa niya ang binata nang mag-propose ito ng kasal sa ibang babae.

O, 'di ba, ang saya?