“I really do love you. Kung puwede nga lang kitang pakasalan ngayon din, ginawa ko na. If that’s the only way for me to make sure I could have you for this lifetime.”

Matalino, maganda, at natural leader. Iyon si Payton Sarmiento. Bukod sa pagiging presidente ng student council, halos lahat ng estudyante ng St. Griffin University ay hinahangaan siya. Everyone thought she was perfect. But they were wrong. For Payton, she was nothing but a fake and a fraud.

Riven De Guzman was a delinquent with a temper that could even rival that of a mad dog’s. A natural rule-breaker. But beneath his tough exterior lay a sad boy who just needed love and understanding. A boy who was full of anger and hate.

Dahil sa isang hindi maiiwasang pangyayari, napilitan si Payton na bantayan si Riven, kahit pa nga pareho nilang hindi matagalan ang isa’t isa. Payton hated his irresponsible nature, Riven hated her fake smiles.

Pero ano ang gagawin nila kung ang nararamdaman nila para sa isa’t isa ay unti-unti nang magbago?