ஒரு முறை படிக்க எடுத்தால் முடிக்காமல் புத்தகத்தை மூடுவது கடினம். மிகவும் எளிய தமிழில் எழுதப்பட்ட சிறப்புமிகு புதினம்.