சேரமன்னன் பாண்டியன் சிறையிலிருந்து தப்பிக்கும் ஒரு சிறு நிகிழ்வை இவ்வளவு அழகாக, இத்தனை கற்பனை பாத்திரங்களை சேர்த்து சுவாரஸ்யமாக தந்திருக்கிறார். யாரையும் குறைவாக மதிப்பிட்டுவிடக்கூடாது என்பதை உணர்த்தியிருக்கிறது இந்த நிகழ்வு. காதலின்றி சாண்டில்யனில்லை என்பது போல், இதிலும் ஒரு சிறிய காதலை புகுத்தியிருக்கிறார்.